ActiveProcurement - Informačný systém pre verejné obstarávanie

Verejné obstarávania
jednoducho, rýchlo a transparentne

ActiveProcurement je informačný systém pre verejné obstarávanie, ktorý slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

chcem sa dozvedieť viac
 

Pod kontrolou od A po Z

Obsahuje spracovanie požiadaviek, schválenie a aktualizácie plánu, vytváranie
obstarávania zo schválených položiek plánu. Zabezpečenie dôslednosti a neustáleho prehľadu – obstarávania vytvárate len zo schváleného plánu a máte pod kontrolou aj zostatky vyčlenených prostriedkov.

Tvorba oznámení do vestníkov a tvorba súťažných podkladov pre konkrétne verejné
obstarávanie. Zjednodušenie práce v súvislosti s prípravou oznámení do vestníkov ako aj s tvorbou súťažných podkladov. Prácu uľahčujú aj automaticky predvyplnené šablóny.

Tvorba všetkých dokumentov, ktoré vznikajú v priebehu každého obstarávania. Dokumenty vznikajúce v priebehu obstarávania sú už predpripravené  a priebežne dopĺňané o aktuálne údaje a dáta. Výhodou je automatizácia procesov, zrýchlenie práce a minimalizácia rizika vzniku chýb.

Poskytovanie a vysvetľovanie súťažných podkladov, vysvetľovanie dokladov a ponúk. Jednoduchý a rýchly spôsob zabezpečenia procesov v súvislsoti s poskytovaním súťažných podkladov, doplnenia a vysvetlenia, žiadosti o vysvetlenie dokladov a ponúk, oznámenia o vylúčení alebo prijatí ponuky.

Súčasťou informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement sú nástroje na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, návrhov na plnenie kritérií, prepočty
bodových hodnotení a určenie poradia ponúk. Tieto nástroje tak poskytujú komplexný prehľad a šetria čas pri vyhodnotení splnenia stanovených kritérií.

Prepojenie na aukčnú sieň, s odosielaním vstupných údajov a spracovaním výstupných
údajov z e-aukcie uľahčuje proces vyhodnocovania ponúk. Po zadaní údajov a vstupe do aukčnej siene dochádza k automatickému vyhodnoteniu aukčnej ponuky a následnému zobrazeniu výsledku v systéme.

Evidencia náležitostí uzatvorených zmlúv, uloženie dokumentov zmlúv, s možným prepojením, prípadne kontrolou plnenia voči plánu obstarávania.

Tvorba výstupných dokumentov – pre uchádzačov, splnenie informačných povinností (dovestníka a do profilu). Automatická príprava dokumentov súvisiacich s ukončením procesu obstarávania.
Po integrácii na ISZU priame odoslanie dokumentov na zverejnenie.

Plán obstarávania
 
Príprava a zverejnenie podkladov
 
Priebežná tvorba dokumentov
 
Komunikácia s uchádzačmi
 
Vyhodnotenie ponúk
 
Organizácia E-aukcie
 
Uzavretie zmluvy
 
Oznámenie výsledku
Pod kontrolou od A po Z
Viac o produkte

Pod kontrolou od A po Z

Plán obstarávania

Obsahuje spracovanie požiadaviek, schválenie a aktualizácie plánu, vytváranie
obstarávania zo schválených položiek plánu. Zabezpečenie dôslednosti a neustáleho prehľadu – obstarávania vytvárate len zo schváleného plánu a máte pod kontrolou aj zostatky vyčlenených prostriedkov.

Príprava a zverejnenie podkladov

Tvorba oznámení do vestníkov a tvorba súťažných podkladov pre konkrétne verejné obstarávanie. Zjednodušenie práce v súvislsoti s prípravou oznámení do vestníkov ako aj s tvorbou súťažných podkladov. Prácu uľahčujú aj automaticky predvyplnené šablóny.

Priebežná tvorba dokumentov

Tvorba všetkých dokumentov, ktoré vznikajú v priebehu každého obstarávania. Dokumenty vznikajúce v priebehu obstarávania sú už predpripravené  a priebežne dopĺňané o aktuálne údaje a dáta. Výhodou je automatizácia procesov, zrýchlenie práce a minimalizácia rizika vzniku chýb.

Komunikácia s uchádzačmi

Poskytovanie a vysvetľovanie súťažných podkladov, vysvetľovanie dokladov a ponúk. Jednoduchý a rýchly spôsob zabezpečenia procesov v súvislsoti s poskytovaním súťažných podkladov, doplnenia a vysvetlenia, žiadosti o vysvetlenie dokladov a ponúk, oznámenia o vylúčení alebo prijatí ponuky.

Vyhodnotenie ponúk

Súčasťou informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement sú nástroje na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, návrhov na plnenie kritérií, prepočty bodových hodnotení a určenie poradia ponúk. Tieto nástroje tak poskytujú komplexný prehľad a šetria čas pri vyhodnotení splnenia stanovených kritérií.

Organizácia E-aukcie

Prepojenie na aukčnú sieň, s odosielaním vstupných údajov a spracovaním výstupných údajov z e-aukcie uľahčuje proces vyhodnocovania ponúk. Po zadaní údajov a vstupe do aukčnej siene dochádza k automatickému vyhodnoteniu aukčnej ponuky a následnému zobrazeniu výsledku v systéme.

Uzavretie zmluvy

Evidencia náležitostí uzatvorených zmlúv, uloženie dokumentov zmlúv, s možným prepojením, prípadne kontrolou plnenia voči plánu obstarávania.

Oznámenie výsledku

Tvorba výstupných dokumentov – pre uchádzačov, splnenie informačných povinností (dovestníka a do profilu). Automatická príprava dokumentov súvisiacich s ukončením procesu obstarávania.
Po integrácii na ISZU priame odoslanie dokumentov na zverejnenie.

Pod kontrolou od A po Z
Viac o produkte
Ikona modulu

Plánovanie

Modul umožňuje prehľadnú prípravu plánu verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek. Modul poskytuje funkcionalitu na zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovaie do plánu obstarávaní na príslušný rok.

Zjednodušuje a sprehľadňuje proces verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre subjekty, ktoré musia podľa neho postupovať. Umožňuje verejnému obstarávateľovi pripraviť a realizovať celý proces od prípravy oznámení a súťažných podkladov až po podpis zmluvy a jej zverejnenie.

Modul podporuje včasné zverejňovanie a prípravu predpísaných dokumentov k predmetnej zákazke v procese prípravy zákazky a v čase po uzavretí zmluvy. Modul je zároveň integrovaný na modul Notifikácie.

Umožňuje tvorbu komplexných prehľadov, reportov a štatistík podľa zadefinovaných kritérií a úrovní riadenia. Na najvyššej úrovni ponúka prehľad o využití rozpočtových prostriedkov cez verejné obstarávanie – stav čerpania, úspory.

Notifikačný modul pozostáva z prehľadného kalendára pre jednotlivé súťaže, v rámci ktorého je implementovaný systém pripomienok blížiacich sa míľnikov. Modul je možné prepojiť s mailovým klientom (Outlook), ekonomickými systémami a systémami pre evidencie zmlúv.

Modul umožňuje evidenciu zmlúv, kontrolu a stav ich plnenia. Zároveň poskytuje prehľad o nevyčerpaných finančných prostriedkoch.

Modul umožňuje verejnému obstarávateľovi prehľadnú orientáciu vo všetkých informačných povinnostiach stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, ktorých nedodržanie môže prípadne viesť k uloženiu správnych pokút Úradom pre verejné obstarávanie.

Modul pre správu a evidenciu súťaží podliehajúcich právnej úprave podľa Obchodného zákonníka – verejná obchodná súťaž, užšia obchodná súťaž a cenová ponuka.

Databáza kvalifikovaných dodávateľov spôsobilých pre dodávanie špecifických komodít, tovarov a služieb. Modul umožňuje elektronickú registráciu a správu záujemcov, zároveň obsahuje systém notifikácii pre kvalifikovaných dodávateľov.

viac o moduloch

Plánovanie

Modul umožňuje prehľadnú prípravu plánu verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek. Modul poskytuje funkcionalitu na zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovaie do plánu obstarávaní na príslušný rok.

Základný modul VO/O

Zjednodušuje a sprehľadňuje proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre subjekty, ktoré musia podľa neho postupovať. Umožňuje verejnému obstarávateľovi pripraviť a realizovať celý proces od prípravy oznámení a súťažných podkladov až po podpis zmluvy a jej zverejnenie.

Zverejňovanie

Modul podporuje včasné zverejňovanie a prípravu predpísaných dokumentov k predmetnej zákazke v procese prípravy zákazky a v čase po uzavretí zmluvy. Modul je zároveň integrovaný na modul Notifikácie.

Reporting

Umožňuje tvorbu komplexných prehľadov, reportov a štatistík podľa zadefinovaných kritérií a úrovní riadenia. Na najvyššej úrovni ponúka prehľad o využití rozpočtových prostriedkov cez verejné obstarávanie – stav čerpania, úspory.

Notifikačný modul

Notifikačný modul pozostáva z prehľadného kalendára pre jednotlivé súťaže, v rámci ktorého je implementovaný systém pripomienok blížiacich sa míľnikov. Modul je možné prepojiť s mailovým klientom (Outlook), ekonomickými systémami a systémami pre evidencie zmlúv.

Správa zmlúv

Modul umožňuje evidenciu zmlúv, kontrolu a stav ich plnenia. Zároveň poskytuje prehľad o nevyčerpaných finančných prostriedkoch.

Povinnosti obstarávateľa

Modul umožňuje verejnému obstarávateľovi prehľadnú orientáciu vo všetkých informačných povinnostiach stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, ktorých nedodržanie môže prípadne viesť k uloženiu správnych pokút Úradom pre verejné obstarávanie.

Verejné obchodné súťaže

Modul pre správu a evidenciu súťaží podliehajúcich právnej úprave podľa Obchodného zákonníka – verejná obchodná súťaž, užšia obchodná súťaž a cenová ponuka.

Kvalifikačný systém

Databáza kvalifikovaných dodávateľov spôsobilých pre dodávanie špecifických komodít, tovarov a služieb. Modul umožňuje elektronickú registráciu a správu záujemcov, zároveň obsahuje systém notifikácii pre kvalifikovaných dodávateľov.

viac o moduloch

Naši spokojní klienti

Informačný systém ActiveProcurement používajú verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EÚ fondov.

Lesy SRTranspetrolMinisterstvo obrany SRMinisterstvo životného prostredia SR
vybrané referenciemáte otázky?

“Je možné ActiveProcurement integrovať s elektronickými aukciami?”


Áno, ActiveProcurement je v súčasnosti integrovaný na všetky najpoužívanejšie elektronické aukčné siene.

všetky otázky a odpovede

Čo je nové?

Ozvite sa nám

Ak máte záujem o ActiveProcurement alebo by ste potrebovali viac informácií, budeme radi keď sa nám ozvete alebo nám necháte správu, aby sme vás mohli kontaktovať.

+421 (2) 3221 2100
activeprocurement@nuaktiv.sk

napíšte nám


zostaňte v spojení

Prihláste sa do nášho newslettru a všetky novinky alebo informácie o vylepšeniach nájdete vo svojej e-mailovej schránke.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk