Často kladené otázky

 • Pre akých používateľov a subjekty je systém ActiveProcurement určený?

  Systém ActiveProcurement je určený pre Verejných obstarávateľov a Obstarávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 Z. z.. Pre Verejných obstarávateľov poskytuje podporu procesov verejných obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní.

  Obstarávateľom poskytuje podporu pre nadlimitné postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, verejných obchodných súťaží podľa obchodného zákonníka a súťaží podľa interných postupov.

  Systém môžu využívať aj subjekty, ktoré obstarávajú pre viacerých verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

  ActriveProcurement je určený pre osoby, ktoré realizujú obstarávanie zákaziek a pre riadiacich pracovníkov zodpovedných za verejné obstarávanie a centrálny nákup.

 • Aké sú hardvérové a softvérové nároky pre prevádzku systému ActiveProcurement?

  Systém ActiveProcurement je webová aplikácia prístupná prostredníctvom prehliadačov. Pre prístup k systému ActiveProcurement postačuje bežná používateľská pracovná stanica – notebook alebo Osobný počítač s nasledujúcou výbavou a parametrami:

  • MS Windows 7 a vyššia verzia
  • MS Office 2007 a vyššia verzia
  • Podporované prehliadače - Mozilla Firefox 20.0 a vyššia verzia, Internet Explorer 11.0 a vyššia verzia, Google Chome 40.0 a vyššia verzia
  • Odporúčané rozlíšenie obrazovky 1280x1024
 • Je nutné kvôli prevádzke systému ActiveProcurement inštalovať do počítača používateľa špecifický softvér?

  ActiveProcurement je webová aplikácia, ktorá je sprístupnená zo serveru prostredníctvom štandardných webových prehliadačov. Samotná aplikácia sa neinštaluje do pracovnej stanice používateľa. Aplikácia využíva funkcionalitu kancelárskeho balíka MS Office, ktorý je potrebné mať nainštalovaný vo svojej pracovnej stanici. Pokiaľ Váš počítač parametrami a softvérovým vybavením vyhovuje špecifikácií podľa bodu 1, môžete systém používať bez obmedzení.

 • Aké sú hardvérové a softvérové nároky na prevádzku systému ActiveProcurement?

  V prípade, ak je systém ActiveProcurement prevádzkovaný v IT infraštruktúre klienta, je potrebné zabezpečiť na jeho prevádzku nasledovné prostredie:

  Server

  • min. 2-jadrový CPU, 4 GB RAM, 250 GB HDD (potrebná veľkosť diskového priestoru závisí najmä od veľkosti ukladaných súborov)
  • OS – MS Windows Server 2008 a vyššia verzia + Internet Information Server + .NET framework 4.5 + SQL Server 2008 Standard a vyššia verzia (včítane Reporting Services)
  • Odporúčame SSL certifikát od štandardnej certifikačnej autority pre IIS pre doménu, na ktorej bude systém ActiveProcurement prevádzkovaný
 • Poskytuje ActiveProcurement nejakú možnosť upozorňovania používateľa na udalosti a termíny?

  Systém ActiveProcurement zobrazuje termíny z procesu verejného obstarávania a s nimi súvisiace úlohy v základnej pracovnej ploche používateľa. Zároveň systém poskytuje možnosť odosielania e-mailových notifikácií v stanovenom predstihu pred termínom udalosti.

 • Ako uľahčí aplikácia ActiveProcurement prácu obstarávačovi?

  V systéme prebieha kontrola základných legislatívnych parametrov a rámcov zákazky, čím sa eliminuje chyba nesprávne zvoleného postupu, limitu príp. iných parametrov obstarávania.

  Systém navádza obstarávača v procese verejného obstarávania. Upozorňuje ho na základné termíny a povinnosti v procese verejného obstarávania, dané legislatívou. Týmto prispieva k výraznému zníženiu rizík a pokút vyplývajúcich s nesplnenia alebo oneskoreného splnenia povinností daných zákonom o verejnom obstarávaní.

  Systém umožňuje viacnásobné využitie údajov a informácií do viacerých generovaných dokumentov a výstupov, čím sa eliminuje časová prácnosť procesu a chybovosť pri prepise a vytváraní dokumentácie k zákazke.

  Systém uľahčuje prípravu súťažných podkladov, zápisníc, rozhodnutí a inej súvisiacej dokumentácie v procese verejného obstarávania.

  Systém poskytuje funkčnosť na centrálnu evidenciu všetkých podkladov k zákazke, zmlúv a objednávok, ktoré sú výsledkom obstarávania, a ich dostupnosť počas i po ukončení obstarávania.

  Systém automatizuje proces hodnotenia ponúk a eliminuje chybovosť pri hodnotení jednotlivých kategórií.

 • Poskytuje ActiveProcurement nejakú pridanú hodnotu riadiacemu pracovníkovi v oblasti obstarávania?

  ActiveProcurement je zároveň aj podporným manažérskym nástrojom na centrálne riadenie verejného obstarávania, ktorý poskytuje riadiacim pracovníkom prehľad o stave procesu jednotlivých zákaziek, aktivitách obstarávačov, termínoch a aktivitách v procese jednotlivých súťaží. V štatistickom module je možné generovať rôzne prehľady a zostavy nad obstarávaniami a exportovať ich do formátu MS Excel, PDF príp. HTML.

  Systém umožňuje sledovať zákazky a zmluvy na úrovni organizačných zložiek subjektu vrátane možnosti generovania štatistík na jednotlivé organizačné zložky.

 • Poskytuje systém Activeprocurement funkcionalitu na prípravu ročného plánu verejných obstarávaní?

  Modul Plán verejného obstarávania poskytuje funkcionalitu na zber požiadaviek z rôznych organizačných zložiek verejného obstarávateľa/obstarávateľa, podporu procesu ich schvaľovania, a zaraďovania schválených požiadaviek do plánu verejného obstarávania daného kalendárneho roka. Požiadavky a plán obstarávania je možné generovať vo forme výstupných zostáv do formátu MS Excel.

 • Aké sú možnosti integrácie systému ActiveProcurement s inými systémami?

  Systém Activeprocurement je možné integrovať so systémami elektronických aukcií, ekonomickými systémami, DMS systémami, elektronickými registratúrami a podateľňami prostredníctvom štandardných webových služieb.

 • Aké sú výhody integrácie so systémami elektronických aukcií?

  ActiveProcurement zabezpečí prenos údajov o uchádzačoch a vyhodnotení kritérií, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, do aukčného systému pred jej uskutočnením. Týmto sa eliminuje duplicitné zadávanie údajov o uchádzačoch a kritériách, ako aj chybovosť pri ich prepise. Skráti sa tým nastavenie elektronickej aukcie v aukčnom systéme.

  Systém zároveň umožňuje načítanie výsledkov elektronickej aukcie a zobrazuje výsledky hodnotenia kritérií pred a po elektronickej aukcií na jednom mieste. Zároveň umožňuje vygenerovať príslušné zápisnice z hodnotenia ponúk.

 • Ako je možné zabezpečiť sledovanie čerpania zmlúv s plnením vo viacerých kalendárnych rokov, rámcových zmlúv a objednávok?

  Integráciou systému ActiveProcurement s ekonomickým systémom je možné poskytnúť informácie o finančnom čerpaní zmlúv a objednávok. Systém zároveň umožňuje sledovanie časového rámca plnenia zmluvy/objednávky. Používateľ, príp. riadiaci pracovník je notifikovaný o blížiacich sa limitoch oboch vyššie zmienených typov.

 • Je možná integrácia na centrálne úložisko dokumentov?

  Dokumenty, ktoré sa vygenerujú zo systému ActiveProcurement sú spravidla vo formáte MS Word, MS Excel, PDF (príp. inom formáte). Tieto je možné ukladať, schvaľovať, verziovať a manažovať v DMS nástrojoch tretích strán. Integráciou systému ActiveProcurement na takýto DMS systém sa výrazne znižuje náročnosť na ukladací priestor a eliminuje sa duplicitné ukladanie dokumentácie na viaceré úložiská.

 • Umožňuje ActiveProcurement zverejňovať informácie o zákazkách?

  Súčasťou systému ActiveProcurement je doplňujúci modul „Zverejňovanie“, ktorý umožňuje zverejňovať dokumenty a informácie k jednotlivým zákazkám v lokálnom profile na webovom sídle verejného obstarávateľa/obstarávateľa a podporuje správu povinností verejného obstarávateľa/obstarávateľa zverejňovať informácie o zákazke a plnení zmluvy v Profile obstarávateľa poskytovaného Úradom pre verejné obstarávanie.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

+421 (2) 3221 2100 info@activeprocurement.sk Napíšte nám správu

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk