Moduly

Základný modul –
verejné obstarávanie

Zjednodušuje a sprehľadňuje proces verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre subjekty, ktoré musia podľa neho postupovať

Umožňuje verejnému obstarávateľovi pripraviť a realizovať celý proces od prípravy oznámení a súťažných podkladov až po podpis zmluvy a jej zverejnenie

Vedie užívateľa cez celý proces verejného obstarávania od prípravy oznámenia o vyhlásení VO a jeho odoslanie na zverejnenie, prípravu súťažných podkladov, ich vysvetľovanie, prijímanie ponúk, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnotenie kritérií, uzavretie zmluvy a informačné povinnosti

Nastavenia jednotlivých vstupov sú navzájom konfrontované podľa právnej úpravy pre konkrétneho verejného obstarávateľa, postup a limity

Ponúka šablóny dokumentov pre jednotlivé postupy, ktoré sú potrebné pre vyhlásenie verejného obstarávania, pre prácu komisií, komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami, vyhodnocovanie ponúk, komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie

Umožňuje sledovať blížiace sa termíny a míľniky vyžadujúce reakciu (vysvetľovanie a odosielanie dokumentov, stretnutia komisií, riešenie revíznych postupov...)

Eviduje potrebné údaje (termíny, dokumenty, aktivity, osoby a iné subjekty) k jednotlivým postupom verejného obstarávania, ponukám, subjektom / uchádzačom

Vytvára prehľady, reporty a štatistiky podľa rôznych kritérií

Plánovanie

Modul umožňuje prehľadnú prípravu plánu verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek. Modul poskytuje funkcionalitu na zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovanie do plánu obstarávaní na príslušný rok.

Zverejňovanie (profil)

Modul podporuje včasné zverejňovanie a prípravu predpísaných dokumentov k predmetnej zákazke v procese prípravy zákazky a v čase po uzavretí zmluvy. Modul je zároveň integrovaný na modul Notifikácie.

Reporting
(manažérsky modul)

Umožňuje tvorbu komplexných prehľadov, reportov a štatistík podľa zadefinovaných kritérií a úrovní riadenia. Na najvyššej úrovni ponúka prehľad o využití rozpočtových prostriedkov cez verejné obstarávanie – stav čerpania, úspory. Na nižších úrovniach sú k dispozícii napr. prehľady využitia personálnych kapacít, časové a finančné plnenia zazmluvnených zákaziek, stavy jednotlivých súťaží a pod.

Notifikácie

Notifikačný modul pozostáva z prehľadného kalendára pre jednotlivé súťaže, v rámci ktorého je implementovaný systém pripomienok blížiacich sa miľníkov. Modul je možné prepojiť s mailovým klientom (Outlook), ekonomickými systémami a systémami pre evidencie zmlúv.

Správa zmlúv

Modul umožňuje evidenciu zmlúv, kontrolu a stav ich plnenia. Zároveň poskytuje prehľad o nevyčerpaných finančných prostriedkoch.

Správa povinností

Modul umožňuje verejnému obstarávateľovi prehľadnú orientáciu vo všetkých informačných povinnostiach stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, ktorých nedodržanie môže prípadne viesť k uloženiu správnych pokút Úradom pre verejné obstarávanie.

Verejné obchodné súťaže

Modul pre správu a evidenciu súťaží podliehajúcich právnej úprave podľa Obchodného zákonníka – verejná obchodná súťaž, užšia obchodná súťaž a cenová ponuka. Modul zároveň umožňuje spravovať zákazky zadávané nesúťažnou formou podľa interných smerníc obstarávateľa – prieskumy trhu a priame zadania.

Kvalifikačný systém

Databáza kvalifikovaných dodávateľov spôsobilých pre dodávanie špecifických komodít, tovarov a služieb. Modul umožňuje elektronickú registráciu a správu záujemcov, zároveň obsahuje systém notifikácii pre kvalifikovaných dodávateľov.

Integračné rozhranie

Cieľom integrácie je:

 • využiť čo najviac informácií zadaných pri tvorbe zákazky v ActiveProcurement ako vstup do iných systémov, napr.:
  • integrácia na portál umožní zverejňovať podklady k zákazke a viesť elektronickú komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi,
  • integrácia s EKS zabezpečí odoslanie údajov o predmete zákazky do opisného formulára a umožní založenie zákazky v EKS,
  • integrácia na IS ÚVO zabezpečí predvyplnenie oznámení v IS ZÚ, odoslanie dokumentov a ich zverejnenie v Profile,
  • integrácia na systém elektronickej aukcie umožní založenie elektronickej aukcie v aukčnom systéme bez duplicitnej nutnosti zadávať údaje o uchádzačoch a kritériách pred aukciou,
 • poskytovať k zákazke a jej plneniu čo najviac informácií a podkladov dostupných z iných systémov, napr.:
  • integrácia na EVO umožní registráciu záujemcov/uchádzačov do súťaže, elektronickú komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi,
  • integrácia na systém elektronickej aukcie poskytne možnosť načítať výsledky elektronickej aukcie a vyhodnotiť ich v porovnaní s hodnotením pred elektronickou aukciou,
  • integrácia na ekonomický/ERP systém poskytne odboru obstarávania aktuálne informácie o finančnom čerpaní zmluvy/rámcovej dohody
  • ….
Vrch stránky

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk