Novinky

Vyššie limity pre zákazku s nízkou hodnotou

18.04.2017

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nepriamo novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní. Návrh zákona bol v NR SR prerokovaný 29.marca 2017 a postupuje do redakcie.

Zákon c Čl. IV mení okrem iného aj  finančné limity stanovené v § 5 zákona 343/2015 Z.z.  a to nasledovne:

1.    V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.

2.    V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.

3.    V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.

Z uvedeného vyplýva, že finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou budú upravené nasledovne:

a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),

c) 50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,

d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Zákon nadobúda účinnosť od 1.júna 2017.

 

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk