Novinky

ActiveProcurement a splnenie vyhlášky č. 41/2019 Úradu pre verejné obstarávanie

02.04.2019

Úrad pre verejné obstarávanie svojou vyhláškou stanovuje podmienky pre nástroje a zariadenia spôsobilé na elektronickú komunikáciu a výmenu informácii v procesoch verejného obstávania a obstarávania určené § 20 zákona č. 343/2015 Z.z.

  • IS ActiveProcurement ako komplexný systém pre procesy verejného obstarávania a obstarávania spĺňa všetky stanovené požiadavky určené danou vyhláškou a zároveň podmienky pre informačné systémy stanovené vo výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
  • IS ActiveProcurement je dostupný prostredníctvom štandardných webových prehliadačov bez potreby inštalácie osobitných aplikácií.
  • IS ActiveProcurement je prístupný 24 hodín denne s výnimkou plánovaných odstávok, o ktorých sú používatelia vopred informovaní.
  • IS ActiveProcurement  disponuje administrátorskou a prevádzkovou dokumentáciou, ktorá je k dispozícii verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi priamo v aplikácii.
  • IS ActiveProcurement disponuje používateľskou dokumentáciou, ktorá je k dispozícii verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a priamo prístupná všetkým hospodárskym subjektom registrovaným do Portálu IS ActiveProcurement pre elektronickú komunikáciu ako manuál, resp. video návod. Jednotlivá dokumentácia je determinovaná podľa príslušného procesu verejného obstarávania a obstarávania na úrovni verejného obstarávateľa a obstarávateľa alebo hospodárskeho subjektu (evidencia, registrácia, vysvetlenie SP, podanie ponuky, vysvetlenie predložených ponúk, administrácia portfólia...).
  • IS ActiveProcurement zabezpečuje identifikáciu a autentifikáciu používateľov prostredníctvom eID (elektronický občiansky preukaz s čipom)  alebo prostredníctvom používateľského mena a hesla, pričom prvotná registrácia je v prípade mena a hesla zabezpečená doručením overovacieho kódu do sídla spoločnosti uvedených v príslušných registroch poštou.
  • IS ActiveProcurement spĺňa podmienky definované v § 20 ods. 11 písmena a) a g) presnou evidenciou všetkých krokov realizovaných v procese vereného obstarávania a obstarávania v predpísanej štruktúre:

o    Jednoznačné určenie vykonaného úkonu,
o    presný dátum a čas vykonania úkonu ( hodina, minúta, sekunda),
o     identifikácia používateľa, ktorý úkon vykonal,
o     IP adresa, z ktorej prihlásený používateľ vykonal úkon,
o     informácia o výsledku úkonu.

  • IS ActiveProcurement spĺňa podmienky definované v § 20 ods. 11 písm. c) – f) o riadení podmienok prístupu oprávnených osôb pre jednotlivé úkony realizované v procese verejného obstarávania a obstarávania prostredníctvom používateľských skupín a priradených rolí jednotlivým používateľom.
  • IS ActiveProcurement zabezpečuje integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu alebo žiadosti o účasť   tvorbou digitálnych otlačkov a šifrovaním, na úrovni elektronickej komunikácie a na úrovni dát predloženej ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť uchovávanej v databáze.

IS ActiveProcurement je moderný efektívny nástroj pre riadenie procesov verejného obstarávania a obstarávania, elektronickej komunikácie a elektronického predkladania ponúk s dôrazom na využitie všetkých dostupných technologických prvkov  v súčinnosti s aktuálne platnou legislatívou, jednoducho a priateľsky prístupný tak pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj pre hospodárske subjekty pôsobiace na trhu.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk