Novinky

K dispozícii je nová verzia ActiveProcurementu

19.10.2020

Výsledkom generačnej obmeny produktu je plnohodnotný procesný softvér, ktorý funkčne podporuje a riadi procesný tok realizácie  zákazky.

Nová generácia produktu obsahuje genericky použiteľný proces nákupu a je aplikovateľná na realizáciu zákaziek:

 • verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. 
 • alebo firemných nákupov podľa interných smerníc organizácie

Zníženie administratívnej záťaže

Základným zámerom riešenia je optimalizáciu administratívnej záťaže pri realizácii  zákaziek verejného obstarávania alebo firemného nákupu. Základným princípom riešenia je prehľadnosť, transparentnosť procesu nákupu a podľa možností maximálna eliminácia chybovosti pri realizácií nákupov. 

Pre oblasť verejného obstarávania ActiveProcurement spĺňa požiadavky definované zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a vyhlášky č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. 

Systém garantuje technické zabezpečenie dôvernosti, transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi tak vo verejnom obstarávaní, ako aj vo firemnom nákupe.

V aktuálnych okolnostiach obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 nástroj umožňuje on-line elektronické otváranie ponúk, pričom systém umožňuje overiť integritu predložených ponúk v zmysle požiadavky vyhlášky č. 41/2019 Z. z., a §20 ods. 18 zákona 343/2015 Z.z.. 

Možnosť dištančného elektronického vyhodnocovania

Nová verzia bola rozšírená o možnosť dištančného elektronického vyhodnocovania ponúk členmi komisie. Proces hodnotenia, posudzovania a vysvetľovania je transparentne zachytený v systéme a logovaný v nezávislom audit logu nástroja.

Nová verzia produktu poskytuje prepracovanú navigáciu v procesoch realizácie zákazky – podporu pre pracovníkov v oblasti verejného obstarávania/nákupu, ako aj navigáciu v procesoch elektronickej komunikácie – podporu pre uchádzačov/záujemcov.

Nespornou výhodou nového riešenia oproti našej konkurencii je, že ako jediní na trhu máme implementované automatické zaznamenávanie elektronickej komunikácie v podporovaných systémoch elektronickej registratúry.

Pre koho je ActiveProcurement určený

ActiveProcurement je primárne určený pre:

 • pre malé samosprávy a inštitúcie, pre ktoré môže byť poskytovaný ako služba v cloude (prevádzka a dostupnosť na základe dlhodobej zmluvy o hostingu)
 • pre veľké samosprávy a inštitúcie, pre ktoré môže byť prevádzkovaný v ich IT infraštruktúre a integrovaný na interné systémy

Nové riešenie je možné použiť ako čisto procesný nástroj na realizáciu zákaziek, ale tiež ako informačný systém, ktorý okrem procesu realizácie zákaziek poskytuje: 

 • platformu pre zodpovedné plánovanie verejného obstarávania/nákupu vrátane vyhodnocovania reality voči plánu,
 • mechanizmus na schvaľovanie a kontrolu nad procesmi plánovania a verejného obstarávania/nákupu,
 • elimináciu porušenia požiadaviek a ustanovení zákona 343/2015 Z.z. - zníženie chybovosti v procesoch týkajúcich sa verejného obstarávania a podporu pri plnení informačných povinností v priebehu obstarávania zákazky
 • podporu v efektívnej elektronickej výmene informácií medzi obstarávačmi/nákupcami a zadávateľmi/žiadateľmi,
 • elektronickú podporu procesov verejného obstarávania,
 • elektronický proces hodnotenia ponúk,
 • evidenciu a riadenie zmluvných vzťahov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o novej verzii produktu ActiveProcurement, neváhajte nás kontaktovať.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk