Novinky

Malá novela

12.10.2017

Od 1.11.2017 vstúpi do platnosti novela Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., tvz. Malá novela, ktorú schválila Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 14.9.2017.
Jej cieľom je zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie postupov a procesov verejného obstarávania hlavne v prípade tzv. podlimitných zákaziek pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zároveň  odbúranie nadmernej administratívnej záťaže na základe aplikačnej praxe.   

Hlavnými zmenami, ktoré prináša novela sú:

Rozšírenie zoznamu výnimiek pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je :
  • Činnosť znalca , tlmočníka alebo prekladateľa – a to všeobecne.
  • Vytvorenie a dodanie diela výtvarného umenia  a diela úžitkového umenia.
  • Dodávka tovarov a uskutočnenie stavebných prác,  (poskytovanie služby už predmetom výnimky bolo) ktoré priamo poskytuje verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová alebo príspevková organizácia  a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová alebo príspevková organizácia.
  • Tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách.
  • Poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa §7.
 
Zvýšenie finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitého predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie  a to zo 40.000,- eur na 200.000,- eur.
 
Zohľadňovanie už existujúcich referencií uchádzačov alebo záujemcov uvedené v Evidencii referencií  UVO ak takého sú.
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk len pre uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
 
Ruší sa povinnosť zadávania zákaziek v rámci DNS najviac na 4 roky a zároveň sa umožňuje v rámci DNS uzatvorenie RD najviac na 12 mesiacov len s jedným hospodárskym subjektom a bez možnosti opätovného otvorenia súťaže.
 
Rozširuje možnosť obstarávania bežne dostupných tovarov , služieb a stavebných prác aj mimo využitia elektronického trhoviska.
 
Ponuky pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska sa budú predkladať už len tzv. „jednoobálkovým“ spôsobom.
 
Možnosť vyhodnotenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk aj pre podlimitné zákazky.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk