Novinky

Nová verzia ActiveProcurementu v zmysle aktuálne platnej legislatívy

02.05.2016

V súvislosti s poslednou novelou zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sme pripravili update produktu ActiveProcurement v zmysle platnej legislatívy.

Okrem zmien v textácií a poradí paragrafov došlo aj k modifikácii procesov a definovaní nových možnosti. Spolu ide o niekoľko desiatok  systémových zmien.

Novým pojmom v zákone je takzvané „in-house obstarávanie“. To umožňuje využiť vnútorné kapacity na dodanie tovarov či služieb aj organizácii s povinnosťou obstarávať verejne. Samotný proces novela bližšie nešpecifikuje.

In-house nákup je implementovaný  aj v systéme ActiveProcurement od modulu plán, cez proces obstarávania až po finálnu fakturáciu.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú ActiveProcurement podporuje, je reverzný spôsob vedenia súťaže. Výhodou je skrátenie doby obstarávania zákazky, keďže za určitých podmienok je možné vyhodnotiť ponuky uchádzačov už v úvode.

Následne zadávateľ komunikuje už len s menšou množinou vybraných uchádzačov, ktorí sú z hľadiska ponuky pre zadávateľskú firmu najvýhodnejší. Až v druhom kole vyhodnocuje, či vybrané firmy spĺňajú súťažné kritériá.

Duálne spracovávanie zákaziek

Náš systém tiež umožňuje duálne evidovanie a spracovávanie zákaziek. Obstarávania, ktoré začali ešte pred účinnosťou aktuálnej novely zákona o verejnom obstarávaní, musia byť počas celého procesu vedené v zmysle legislatívy platnej v deň vyhlásenia obstarávania.

Definovali sme osem okruhov zmien, ktoré získate vďaka poslednému updatu ActiveProcurement:

  1. Úprava odvolávok na príslušné paragrafy nového zákona v aplikácií
  2. Úprava súvisiacich číselníkov
  3. Úpravy finančných limitov zákazky
  4. Úprava znenia podmienok účasti
  5. Príprava novej sady zhruba 200 šablón
  6. Úprava procesov obstarávania zákaziek v jednotlivých postupoch (napr. zmeny týkajúce sa zábezpeky, alebo povinnosti evidovať a nevyžadovať duplicitne podklady k splneniu podmienok účasti od uchádzača, ktoré už podal v iných zákazkách.)
  7. Pridanie nových postupov zákazky („In-house“ zákazky a tzv, „Zákazky s nízkou hodnotou - malé zákazky“ do  5000 eur.
  8. Úprava harmonogramov podľa lehôt stanovených novým zákonom s pridaním podpory reverznej verejnej súťaže

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk