Novinky

Novela zákona o VO posilňujúca rolu elektronizácie procesov vo VO

22.10.2015

Dňa 17.9.2015 Národná rada Slovenskej republiky opakovane schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ide o pomerne rozsiahlu novelu zákona, ktorá už zahŕňa nové prvky smerníc o verejnom obstarávaní ( elektronizácia), a upravuje najmä ustanovenia týkajúce sa  elektronického trhoviska,  preukazovania majetkovej účasti – definuje konečného užívateľa výhod a register konečných užívateľov výhod, upravuje komunikáciu a  použitie elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní.

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní bola  zverejnená v Zbierke zákonov dňa 19.10.2015 pod číslom 252/2015, niektoré  ustanovení nadobudnú účinnosť 1.11.2015, niektoré 15 dní po zverejnení v Zbierke.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk