Novinky

Reštrukturalizácia premietnutá do podmienok účasti

18.05.2015

 Zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol článkom IX. novelizovaný aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa s účinnosťou dňom vyhlásenia, t. j. od 29. 4. 2015, dopĺňa ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorého aktuálne znenie je:

„c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,“.

Uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý je v reštrukturalizácii, sa teda nemôže zúčastniť verejného obstarávania vyhláseného, resp. začatého od 29.4.2015. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov (podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28.4.2015) môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti predložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako 3 mesiace alebo doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateľov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk