Novinky

Slovenský vodohospodársky podnik obstaráva so systémom ActiveProcurement

05.02.2016

Začiatkom tohto roku sme úspešne implementovali prvú fázu projektu pre Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ide o jeden z najkomplexnejších projektov na Slovensku a veríme, že právom odzrkadľuje našu vysokú kompetentnosť vytvárať systémy pre obstarávanie.

Trh ponúka v súčasnosti poväčšine iba čiastkové riešenia, ktoré nie sú vhodné komplexnejšie podniky tohto typu. Našim produktom ActiveProcurement sa nezameriavame len na samotný proces verejného obstarávania. Pokrývame celý obeh financií od plánovania a rozpočtovania až po plnenie vysúťaženej zákazky a fakturáciu.

SVP je navyše príkladom komplikovanej organizačnej štruktúry, na ktorej vrchole stojí generálne riaditeľstvo. Pod neho spadajú štyri odštepné závody a im sa podriaďujú ďalšie podniky. Všetky útvary sú síce samostatnými verejnými obstarávateľmi, no je potrebné zabezpečiť medzi nimi požadovaný tok informácií, keďže nadradený subjekt dohliada na subjekt podriadený. Takáto matica kombinácií nebýva bežná pri korporáciách v súkromnom sektore.

Druhým výrazným špecifikom klienta boli netypické požiadavky na formát výstupných dokumentov. Tie totiž nemajú centrálnu korporátnu identitu, ale vyžadujú si príslušný formát pre každý útvar zvlášť. Náš systém je navrhnutý tak, aby bol schopný pracovať s viacerými šablónami a zabezpečiť i takúto neštandardnú požiadavku.

V ukončenej prvej fáze bol implementovaný modul pre obstarávanie a odštepné závody SVP dnes v plnej prevádzke obstarávajú vďaka informačnému systému na verejné obstarávanie ActiveProcurement.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk