Novinky

Zákon č. 93/2017

03.05.2017

Dňa 27.4.2017 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 93/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IV upravuje ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Upravujú sa finančné limity určené v §5 ods. 3.

2. Upravuje sa uchovávanie kompletnej dokumentácie originálov k verejným obstarávaniam pre verejných obstarávateľov,  obstarávateľov a  osoby podľa §8  (prijímateľ) do 31.decembra 2028 alebo aj po tomto dátume ak nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom.

3. Dopĺňa sa osobitný inštitút pre preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu.

Zákon nadobúda účinnosť 1. 6. 2017.

 

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk