Novinky

Zákon o registri partnerov verejného sektora

31.01.2017

Dňa 1. Februára 2017 nadobúda  účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/ 2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavnou zmenou zákona č. 315/2016 Z.z  o registri partnerov verejného sektora je vypustenie úprav konečného užívateľa výhod a  zrušenie registračnej povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie,  vrátanie vedenia inštitútu registra konečných užívateľov výhod.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina

Subjekty zaregistrované v registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie budú automaticky zapísanou osobou v novom registri partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však majú povinnosť do 31. 7. 2017 dodatočne overiť identifikáciu užívateľa výhod v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Partnerom verejného sektora podľa zákona č.  315/2016 Z.z , je fyzická, alebo právnická osoba , ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 2 zákona. To znamená, že uvedená povinnosť sa týka iba tých zákaziek, resp. dodávateľov, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné  prostriedky prevyšuje  sumu 100.000,- eur, alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,- eur v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie.

Na základe uvedeného, zákon o verejnom obstarávaní v § 11 uvádza zákaz uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, ktorí nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Uvedené platí pre tie verejné obstarávania, ktoré neboli ukončené uzatvorením  zmluvy , koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody do 31. 1. 2017.

 

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk